Контакти

София 1000
бул. "Васил Левски" 73

Телефони за контакти:
+359 88 86З 31 73
+359 88 884 70 45
+359 2 980 13 27

Email: andiel@andiel.com

Счетоводни услуги

- Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти;
- Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти;
- Осчетоводяване на фактури на доставчици и плащания към тях;
- Осчетоводяване на митнически декларации;
- Осчетоводяване на банкови и касови операции;
- Осчетоводяване на ведомости за заплати;
- Месечно изчисление на авансови и алтернативни данъци и изготвяне на платежни за тях;
- Водене на дневници за ДМА, изчисление и осчетоводяване на амортизации, поддържане на данъчен амортизационен план;
- Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС, изготвяне и подаване ВИЕС-декларация, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации свързани със закона за ДДС;
- Подготовка и подаване на Интрастат декларации;
- Месечен абонамент.

Работни заплати и социално осигуряване:
- Изготвяне на ведомости за заплати, социални осигуровки и ДОД, изготвяне на хонорарни листа, изчисляване на възнаграждения на съдружници и управители, изготвяне на съответните платежни документи във връзка със социалното осигуряване;
-Изготвяне и подаване на справки и декларации свързани със социалното осигуряване;
-Месечно подаване на опис с болнични листове в НОИ;
-Изготвяне на документи свързани с пенсиониране, справки за банкови кредити и други документи необходими на персонала.

Счетоводни и финансови отчети:
-Изготвяне на стандартни финансови отчети съгласно българското законодателство;
-Месечни и тримесечни справки за управленски нужди по зададен от клиента формат;
-Изготвяне на статистически отчети;
-Изготвяне на консолидирани счетоводни отчети.

Данъчно планиране и данъчни консултации:
-Изготвяне на индивидуална данъчна стратегия за всеки наш клиент;
-Участие в данъчните ревизии на нашите клиенти и направа на необходимите регистрации свързани с данъчните закони;
-Изготвяне на всички необходими документи за прилагане на СИДДО;
-Регистрации на чуждестранни юридически лица по ЗДДС и чрез място на стопанска дейност;
-Почасови консултации.

Други услуги:
-Одит – одиторският ни екип, може да извършва, както изисквания от закона одит от регистриран български експерт-счетоводител, така и одит от международни специалисти, който ще бъде признат от вашите международни партньори;
-Дю Дилиджънс – нашата задача е да прегледаме финансовите данни и да предоставим на потенциалния инвеститор, или купувач ключова информация, която или да потвърди предоставените данни или да посочи основание за преразглеждане на условията на сделката. В екипа ни участват, както български, така и международни специалисти.

При желание от страна на клиента ние можем да предложим, чрез наши партньори и следните други услуги:
- Адвокатска кантора;
- Агенция за недвижими имоти;
- Агенция за подбор на персонала;
- Всички видове застраховки;
- Фирма за трудова медицина;
- Компютърни, софтуерни и други ИТ услуги;

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис