Счетоводни услуги

- Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти
- Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти
- Осчетоводяване на фактури на доставчици и плащания към тях
- Осчетоводяване на митнически декларации
- Осчетоводяване на банкови и касови операции
- Осчетоводяване на ведомости за заплати
- Подготовка и подаване на Интрастат декларации
- Месечно изчисление на авансови и алтернативни данъци и изготвяне на платежни за тях
- Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС, изготвяне и подаване ВИЕС-декларация, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации свързани със закона за ДДС
- Водене на дневници за ДМА, изчисление и осчетоводяване на амортизации, поддържане на данъчен амортизационен план

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис