Контакти

София 1000
бул. "Васил Левски" 73

Телефони за контакти:
+359 88 86З 31 73
+359 88 884 70 45
+359 2 980 13 27

Email: andiel@andiel.com

Животозастраховане


Всеки човек има нужда от сигурност за себе си и семейството си, предвидимост за бъдещето си и добро вложение за парите си, но във финансовата джунгла Вие се нуждаете от ориентир. Ние сме професионални консултанти. Доверете ни се и прехвърлете голяма част от притесненията си на нас. Вие ще бъдете много по продуктивен, ако мислите само за работата си, където сте специалист и оставите специалистите в тази област да се погрижат за вас и семейството ви.
Свържете се с нас и ще получите професионална консултация, при това напълно безплатно.

СПЕСТОВНО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
В областта на спестовното животозастраховне ние предлагаме програми на утвърдени компании в бранша - Алианц, Уника и Граве, които на нашия пазар са представени от "Алианц България Живот" АД, "Граве България" АД и "Уника Живот" АД . Тази дейност ние осъщесвяваме, като партньори на лицензирана брокерска компания - Глобъл Лайф, в която специалистите са с 10-15 годишен опит в бранша.

ПРЕДИМСТВАТА НА ВАЛУТНО-СПЕСТОВНИТЕ ПРОГРАМИ С РИСКОВИ ПОКРИТИЯ, КОИТО НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СА:
Сигурност:
- Работи си със световно-известна застрахователна компания с дългогодишна история;
- Спестовните програми са във валута euro или usd;
- Застрахователните премии са презастраховани в известни презастрахователни компании;
- Вноските се правят директно в животозастраховащото дружество.
Доходност:
- Програмите са направени на принципа на спестовността т.е. крайната застрахователна сума се получава или при настъпване на застрахователно събитие или при изтичане срока на програмата;
-При получаване на крайната сума, освен нея се получава и натрупаната доходност към момента, която в животозастрахователния бранш е в рамките на 4-5% годишно, поради факта, че живото-застрахователните компании работят с дългосрочни ценни книжа с по-добра доходност.
Осигуреност срещу риск
Покритите рискове са:
- Временна и трайна нетрудоспособност;
- Тежки заболявания;
- Смърт при болест и старост;
- Смърт от злополука;
- Вноските спират да се внасят при определен % на инвалидност, като всички останали параметри на полицата се запазват.
- Болнични, болничен престой, разходи за лекарства и консумативи, хирургически намеси при злополуки, заболявания и бременност и раждане.
Данъчни облекчения:
- Вноските по животозастрахователни програми се приспадат в рамките на 10% от доходите на физическите лица при плащането им (чл.19 ал.1 от ЗДДФЛ) и за тях не се плаща ДОД;
- Доходността по тези спестовни програми е освободена от данък (чл.13 ал.1 т.7 от ЗДДФЛ);
- Ако е настъпило застрахователно събитие обезщетението не се облага (чл.13 ал.1 т.14 от ЗДДФЛ), а при изтичане срока на програмата само главницата се облага с еднократен данък от 10%,ако договора е до 15 години (чл.46 ал.1 от ЗДДФЛ) и 7%, ако договора е над 15 години (чл.46 ал.2 от ЗДДФЛ) и то само за частта от премията, за която е ползвано данъчно облекчение (чл.38 ал.9 от ЗДДФЛ);
- Юридическите лица, ако са направили спестовни програми в полза на своите служители, които са на трудов договор или договор за управление имат право да приспаснат от разходите си до 720 лв. годишно на човек, а превишението над тази сума се облага с еднократен данък от 10%, който също е разход (чл.208 и чл.216 от ЗКПО).
Всички спестовно-осигурителни програми са наследствени.

Пенсионно осигуряване

Всеки човек има нужда от сигурност за себе си и семейството си, предвидимост за бъдещето си и добро вложение за парите си, но във финансовата джунгла Вие се нуждаете от ориентир. Ние сме професионални консултанти. Доверете ни се и прехвърлете голяма част от притесненията си на нас. Вие ще бъдете много по продуктивен, ако мислите само за работата си, където сте специалист и оставите специалистите в тази област да се погрижат за вас и семейството ви.
Свържете се с нас и ще получите професионална консултация, при това напълно безплатно.


ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
В областта на пенсионното осигуряване ние предлагаме програми на ING (Ай Ен Джи) пенсионен фонд.
Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Групата притежава пенсионни фондове в над 30 страни и управлява техните активи.
Ние ви предлагаме възможност за осигуряване в:

- ING доброволен пенсионен фонд;
- ING универсален пенсионен фонд;
- ING професионален пенсионен фонд;
Какво ви дава доброволното пенсионно осигуряване?
- Възможност да осигурите бъдещи доходи за вас или вашите близки;
- Възможност да получавате допълнителна пенсия;
- Възможност за запазване на стандарта на живот и след пенсиониране;
- Ефективен начин за спестяване с добра доходност;
- Сигурно вложение за вашите пари.

Адрес за контакти:

София 1000,
бул. "Васил Левски" 73

тел: +359 88 86З 31 73

тел: +359 88 884 70 45

тел: +359 2 980 13 27

Карта офис